Wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste prowadzone obecnie w formie papierowej i elektronicznej to publiczne rejestry, dzięki którym ustala się stan prawny nieruchomości. Gdyby nie one, zakup nieruchomości byłby zakupem przysłowiowego kota w worku.

Ujawnione w księgach wieczystych prawa rzeczowe na nieruchomości, prawa własności, obciążenia, hipoteka itp. są niejako zabezpieczeniem przed dokonaniem zakupu nieruchomości, który to mógłby stać się naszymi długami choćby do końca życia.

Prowadzona ewidencja ksiąg wieczystych pozwala na wgląd do ich treści i ewentualnie dokonywanych wpisów. Aktualnie dostępna również online.

Wpis do księgi wieczystej to forma orzeczenia sądowego dokonanego na wniosek wnioskodawcy. Wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego zawarte są w dziale drugim każdej księgi wieczystej. Ponadto przy każdej księdze prowadzi się akta składające się z dokumentów i z pism dotyczących nieruchomości.

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

  1. Samego wpisu do księgi dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego, wniosek może złożyć:
  2. właściciel nieruchomości
  3. użytkownik wieczysty
  4. wierzyciel, któremu przysługuje prawo
  5. osoba, na której rzecz ma być wpisane prawo
  6. uprawniony organ ( w sprawie obciążeń)

Art.29. ustawy o księgach wieczystych i hipotece precyzuje, że wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od momentu kiedy zostanie złożony wniosek o dokonanie wpisu. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu, od chwili wszczęcia.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Wpisu dokonuje się na podstawie dokumentu z podpisem notarialnym. Wniosek musi zostać złożony na specjalnym urzędowym formularzu, który jest dostępny w siedzibie sądu lub złożyć go drogą elektroniczną wypełniając taki na stronie internetowej. Wniosek musi zawierać numer księgi wieczystej, dane adresowe nieruchomości, której wpis ma dotyczyć, pełne dane wnioskodawcy i dane do korespondencji. Treść wniosku musi być szczególnie podkreślona czego dotyczyć ma wpis, na przykład: wpis prawa, wpis ograniczenia, użytkowania wieczystego.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, które stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej. Ich brak lub niekompletność będzie przyczyną oddalenia lub zwrotu wniosku.

Opłata za dokonanie wpisu

Art. 42.

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3. praw osobistych i roszczeń;

4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Oceń ten tekst

Być może zainteresuje Państwa również

  • Księgi wieczysteKsięgi wieczystePrzedmiot uwagi jakimi są księgi wieczyste reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece...
  • Centralna Ewidencja Ksiąg WieczystychCentralna Ewidencja Ksiąg WieczystychOd 2007 roku do końca 2013 dzięki Funduszom Europejskim, Polska została objęta programem o nazwie Program Operacyjny ...
  • Księgi wieczyste online 2014Księgi wieczyste online 2014Cyfryzacja ksiąg wieczystych ma w swoim założeniu ułatwienie dostępu do ich przeglądania, a w niedalekiej przyszłości...
  • Odpis księgi wieczystej 2014Odpis księgi wieczystej 2014W tym roku zakończy się migracja ksiąg wieczystych. Jak na razie możemy uzyskać odpis zarówno z księgi papierowej jak...